Dr.Maisch

Cột Sắc Ký Fexofenadine-ReproSil Chiral Beta-CD, 5µm x 250 x 4.6mm - USP L45

Liên hệ
 • Cột sắc ký chuyên phân tích Impuity Fexofenadine HCL,  USP L45
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 250mm x 4.6mm
 • Column description: ReproSil Chiral Beta-CD, 5um
 • Column part number: r15.bcd.s2546

Cột Sắc Ký Repromer Ca , 9µm x 300 x 7.8mm - USP L19- rm9.ca.s3078

Liên hệ
 • Cột sắc ký USP L19
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 300mm x 7.8mm
 • Column description: Repromer Ca, 9um
 • Column part number: rm9.ca.s3078

Guard: 20 x 8 mm, P/N:  rm9.ca.s0208 (Short column)

Cột Sắc Ký ReproSil 80 Hexyl (C6) , 5µm x 250 x 4.6mm - r05.60.s2546- USP L15

Liên hệ
 • Cột sắc ký USP L15
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 250mm x 4.6mm
 • Column description: ReproSil 80 Hexyl (C6)
 • Column part number: r05.60.s2546

 

Cột Sắc Ký ReproSil 80 Hexyl (C6) , 5µm x 150 x 4.6mm - r05.60.s1546- USP L15

Liên hệ
 • Cột sắc ký USP L15
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 150mm x 4.6mm
 • Column description: ReproSil 80 Hexyl (C6)
 • Column part number: r05.60.s1546

 

Cột Sắc Ký ReproSil 80 Hexyl (C6) , 5µm x 125 x 4.6mm - r05.60.s1246- USP L15

Liên hệ
 • Cột sắc ký USP L15
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 125mm x 4.6mm
 • Column description: ReproSil 80 Hexyl (C6)
 • Column part number: r05.60.s1246

 

Cột Sắc Ký ReproSil-Pur 120 C18-AQ , 5µm x 250 x 4.6mm - r15.aq.s2546

Liên hệ
 • Cột sắc ký USP L1
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 250mm x 4.6mm
 • Column description: ReproSil-Pur 120 C18-AQ
 • Column part number: r15.aq.s2546

 

Cột Sắc Ký ReproSil Chiral-AGP , 5µm x 150 x 4mm - USP L41 - r35.agp.s1504

Liên hệ
 • Cột sắc ký USP L41
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 150mm x 4.0mm
 • Column description: ReproSil Chiral-AGP, 5um
 • Column part number: r35.agp.s1504

Guards: 5 x 3 mm, 2 pces, P/N: r35.agp.v0003

Guard-holder, direct, P/N: 81.00

 

Cột Sắc Ký ReproSil Chiral-AGP , 5µm x 100 x 4mm - USP L41 - r35.agp.s1004

Liên hệ
 • Cột sắc ký USP L41
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 100mm x 4.0mm
 • Column description: ReproSil Chiral-AGP, 5um
 • Column part number: r35.agp.s1004

Guards: 5 x 3 mm, 2 pces, P/N: r35.agp.v0003

Guard-holder, direct, P/N: 81.00

 

Cột Sắc Ký Reprosil Chiral-JM, 10µm x 250 x 4.6mm - USP L80

Liên hệ
 • Cột sắc ký USP L80
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 250mm x 4.6mm
 • Column description: Reprosil Chiral-JM, 10um
 • Column part number: r60.jm.s2546

Cột Sắc Ký ReproSil Chiral Beta-CD, 5µm x 150 x 4.6mm - USP L45

Liên hệ
 • Cột sắc ký USP L45
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 150mm x 4.6mm
 • Column description: ReproSil Chiral Beta-CD, 5um
 • Column part number: r15.bcd.s1546

Cột Sắc Ký ReproSil Chiral Beta-CD, 5µm x 250 x 4.6mm - USP L45

Liên hệ
 • Cột sắc ký USP L45
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 250mm x 4.6mm
 • Column description: ReproSil Chiral Beta-CD, 5um
 • Column part number: r15.bcd.s2546

Cột Sắc Ký ReproSil Gold 120 C18, 4 µm x 50 x 2mm - r14.9g.s0502

Liên hệ
 • Dòng cột với công nghệ Encapping Bidentate.
 • Siêu bền.
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 50mm x 2.0mm
 • Column description: ReproSil Gold 120 C18,  4um
 • Column part number: r14.9g.s0502

Cột Sắc Ký ReproSil 100 C8-XBD, 5um x 250 x 4.6mm - r15.9xs2546

Liên hệ
 • Dòng cột XBD = eXtra Base-Deactivated.  Siêu bền.
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 250mm x 4.6mm
 • Column description: ReproSil 100 C8-XBD, 5um
 • Column part number: r15.9xs2546

Cột Sắc Ký ReproSil 100 C18-XBD, 5um x 250 x 4.6mm - r15.9x.s2546

Liên hệ
 • Dòng cột XBD = eXtra Base-Deactivated.  Siêu bền.
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 250mm x 4.6mm
 • Column description: ReproSil 100 C18-XBD, 5um
 • Column part number: r15.9x.s2546

Cột Sắc Ký ReproShell Phenyl-Hexyl, 2.7 um x 150 x 4.6 mm - cs27.ph.s1546

Liên hệ
 • Dòng cột Coreshell
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 150mm x 4.6mm
 • Column description: ReproShell  Phenyl-Hexyl, 2.7um
 • Column part number: cs27.ph.s1546

Cột Sắc Ký Reproshell C18 um x 150 x 4.6 mm - cs26.9e.s1546

Liên hệ
 • Dòng cột Coreshell
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 150mm x 4.6mm
 • Column description: ReproShell C18, 2.6um
 • Column part number: cs26.9e.s1546

Cột Sắc Ký ReproShell ODS-3, 2.7 um x 150 x 4.6 mm - cs27.93.s1546

Liên hệ
 • Dòng cột Coreshell
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 150mm x 4.6mm
 • Column description: ReproShell ODS-3, 2.7um
 • Column part number: cs27.93.s1546

Cột Sắc Ký ReproShell ODS-3, 2.7 um x 100 x 2.1 mm - cs27.93.s102.1

Liên hệ
 • Dòng cột Coreshell
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 100mm x 2.1mm
 • Column description: ReproShell ODS-3, 2.7um
 • Column part number: cs27.93.s102.1

Cột Sắc Ký Kromasil 100 C18, 3.5 µm - k13.9e.s2546

Liên hệ
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 250mm x 4.6mm
 • Column description: Kromasil 100 C18, 3.5µm
 • Column part number: k13.9e..s2546

Cột Sắc Ký Kromasil 100 C18, 5 µm - k15.9e.s2546

Liên hệ
 • Hãng: Dr.Maisch
 • Xuất xứ: Đức
 • Column size: 250mm x 4.6mm
 • Column description: Kromasil 100 C18, 5 µm
 • Column part number: k15.9e.s2546
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav